Over Stadsgebed Dordrecht

Stadsgebed Dordrecht is in 2003 opgericht door het Evangelisch Contact Dordrecht (ECD). Het ECD is een platform voor ontmoeting en overleg met tussen de leiding (voorgangers, oudsten) van de verschillende kerken in Dordrecht. Wat begon met één jaarlijkse gebedsavond is in korte tijd uitgegroeid tot een interkerkelijk gebedswerk met diverse wijkbijeenkomsten door het jaar heen. Belangrijkste momenten zijn de Week van Gebed (januari), de Nacht voor de Lijdende Kerk (vrijdag na Pinksteren) en de Dordtse Kroonbede (in de week van Prinsjesdag).

Sinds begin 2011 valt het Stadsgebed Dordrecht niet meer onder de leiding van het ECD, maar is het onderdeel  van de stichting Dordtse Evangelisatie. Meer informatie over de Dordtse Evangelisatie vindt u op dordtse-evangelisatie.nl

Grondbeginselen

Stadsgebed Dordrecht onderschrijft de grondbeginselen zoals geformuleerd door www.missienederland.nl (voorheen EA)

a. de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

b. de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;

c. onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;

d. de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheiden hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;

e. de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;

f. de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem;

g. de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel;

h. het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen te werken voor de Here Jezus Christus;

i. het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen.